පට්ට සැපක් දෙන ඇන්ටි කෙනෙක්. (වීඩියෝ)සුපිරි සැප දෙන ඇන්ටි කෙනෙක්.කොල්ලෙක්ට කියල හුකවග්න්නේ ආසයිද ආසයිද අහ අහ.පට්ට සැප.Author:

Facebook Comment